Breaking News:

[Hướng nghiệp] Kỹ sư hệ thống nhúng P1

Tại sao tôi nên học nhúng? Chắc bạn đã từng nghe câu: Trăm nghe không bằng một thấy – Trăm thấy không bằng một sờ Vâng, làm nhúng nó có ... Continue Reading →

Hello world!!!

I create this blog to share my knowledge and vision in embedded system area. As an embedded enthusiast, be worked with new system and technology related to embedded is my pleasure. ... Continue Reading →